Nauka jazdy to nie tylko lekcje praktyczne. Poniżej znajdują się przykładowe pytania, które mogą Wam zostać zadane na części ustnej egzaminu praktycznego na Prawo Jazdy

Sprawdź również Znaki Drogowe (kliknij tutaj)

Kategoria pierwsza, pytania 1-18 (osobówka + ciężarówka)

1.1 What are the rules regarding the yellow box junction?

Jakie zasady obowiązują na skrzyżowaniu z wydzieloną żółtą strefą?

Ans. You must not enter a yellow box unless your way ahead is clear. You cannot block or stop at the yellow box junction unless you are turning right.

Odp. Nie możesz blokować skrzyżowania z żółtą strefą, chyba że skręcasz w prawo.

1.2 Tell me how you would check the parking brake (handbrake) is working correctly?

Powiedz jak byś sprawdził, czy hamulec postojowy (hamulec ręczny) działa prawidłowo?

Ans. By applying parking brake (pulling the handbrake up) to secures itself. I start the engine, apply the first (1) gear and find the biting point on the clutch.

Odp. Przez zaciągnięcie hamulca postojowego (pociągnięcie hamulca ręcznego do góry), aby się zabezpieczył. Włączam silnik, wbijam pierwszy (1) bieg i znajduję punkt zgryzu na sprzęgle (półsprzęgło).

1.3 What does an amber traffic light mean?

Co oznacza żółta sygnalizacja świetlna?

Ans. Stop, if it is safe to do so.

Odp. Zatrzymaj się, jeżeli jest to bezpieczne.

1.4 How should you approach a green light that has been green from the first time you have seen it?

Jak należy zachować się widząc zielone światło, które było zielone od chwili gdy je zobaczyliście?

Ans. Approach with caution at a speed which would enable you to stop safely if necessary.

Odp. Podjeżdżasz ostrożnie z prędkością, która pozwoli Ci bezpiecznie zatrzymać się w razie potrzeby.

1.5 What should you do if blinded by oncoming vehicle lights at night?

Co należy zrobić, jeśli zostaniesz oślepiony przez światła pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka w nocy?

Ans. Look to the left and if you are still blinded slow down or stop.

Odp. Spójrz w lewo, a jeśli wciąż jesteś jeszcze zaślepiony zwolnij lub zatrzymaj się.

1.6 How would you recognize a pedestrian crossing at night time?

Jak rozpoznać przejście dla pieszych w nocy?

Ans. Flashing amber beacons either side of the zebra crossing.

Odp. Migające pomarańczowe światło obok przejścia.

1.7 When should you dip your headlights?

Kiedy należy przełączyć światła drogowe na światła mijania?

Ans. When meeting oncoming traffic, in built – up areas, in fog or falling snow, when following close behind another vehicle, at the beginning and of lighting – up hours, in heavy rain and on dull days.

Odp. Podczas zbliżania się do nadjeżdżających pojazdów, na obszarze zabudowanym, we mgle i padającym śniegu, kiedy jedziesz blisko za innym pojazdem, wjeżdżając w obszar oświetlony, w deszczu i w pochmurne dni.

1.8 What is the meaning of a single white line in the centre of the road?

Jakie jest znaczenie jednej białej linii w środku drogi?

Ans. It divides the road and should not be crossed except in exceptional circumstances e.g. an accident, road works, parked cars, cyclists or other obstructions.

Odp. Dzieli ona drogę i nie powinna być przekraczana poza wyjątkowymi okolicznościami, np. wypadek, roboty drogowe, zaparkowane samochody, rowerzyści lub inne przeszkody.

1.9 What should a broken white line mean to you?

Co oznacza dla Ciebie przerywana biała linia?

Ans. A broken white line divides the centre of the road and should only be crossed if it safe or necessary to do so.

Odp. Przerywana biała linia rozdziela środek drogi i może być przekraczana tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne lub niezbędne.

1.10 What does a single yellow line mean?

Co oznacza pojedyncza, żółta ciągła linia?

Ans. Parking prohibited during business hours.

Odp. Zakaz parkowania w określonych godzinach.

1.11 What does a double yellow line mean?

Co oznacza podwójna, żółta ciągła linia?

Ans. No parking and stopping at any time.

Odp. Zakaz parkowania i zatrzymywania się o każdej porze.

1.12 On a roundabout with only three exits, how would you approach and signal taking the second exit?

Na rondzie z trzema wyjazdami, w jaki sposób podejdziesz do manewru i zasygnalizujesz  zamiar zjazdu drugim zjazdem?

Ans. If the second exit is past 12 o’clock on a clock face, approach and signal exactly like a third exit.

Odp. Jeśli drugi wyjazd jest poza godziną 12, podjedź i zasygnalizuj zjazd tak samo jak trzecim wyjazdem.

1.13 What is the rule on entering a roundabout?

Jaka jest zasada wjazdu na rondo?

Ans. Give way to traffic on your immediate right.

Odp. Ustępowanie pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej (one mają pierwszeństwo przejazdu).

1.14 Name 3 people who can put their hand up and stop you on the road.

Wymień 3 osoby, które mogą podnieść rękę w górę i zatrzymać Cię na drodze.

Ans. Garda, School Warden, person In charge of livestock.

Odp. Policjant, Strażnik drogowy, osoba z bydłem pod opieką.

1.15 What is the national speed limit for the car?

Jakie są krajowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych?

Ans. 100kph (120kph on a motorway).

Odp. 100 km/ h (120 km/h na autostradzie)

1.16 What is maximum speed limit for the truck on motorway?

Ans. Speed limit for a trucks is 90 km/h on a motorway and 80 km/h on all other roads.

1.17 Tell me how you check the brake lights are working?

Powiedz mi, jak sprawdzasz, czy działają światła stopu?

Ans. I would press the brake pedal when there is a reflected view of the rear of the car e.g. off another parked car or a shop window.

Odp. Naciskałbym pedał hamulca, gdy widać odbicie od tyłu samochodu, np.

z innego zaparkowanego auta lub witryny sklepowej.

1.18 When may you overtake on the left?

Kiedy można wyprzedzać po lewej?

Ans. When the driver in front of you has signalled his intention to turn right and you have room to do so. In slow moving traffic where the left-hand lane is moving quicker than the right-hand lane. In a left-hand filter lane. On a one-way street.

Odp. Kiedy kierowca przed Tobą sygnalizował zamiar skrętu w prawo i masz przestrzeń do tego manewru. W zwolnionym ruchu, gdzie ruch lewym pasem odbywa się szybciej niż po prawym pasie. Na lewym pasie ruchu. Na ulicy jednokierunkowej.

Kategoria 2 (inne pytania, nie musisz się ich uczyć)

2.1 What vehicles are prohibited from using a motorway?

Używanie jakich pojazdów jest zakazane na autostradach?

Ans. L-drivers, vehicles under 50 cc, vehicles not capable of attaining 50 kph, horse drawn vehicles, cyclists, pedestrians, animals.

Odp. Kierowcy posiadający tymczasowe prawo jazdy, pojazdy poniżej 50cc, pojazdy które nie są w stanie osiągnąć 50km/h, pojazdy konne, rowerzyści, piesi, zwierzęta.

2.2 What is the sequence of the traffic lights?

Jaka jest kolejność / sekwencja  świateł?

Ans. Green – Amber – Red – Green.

Odp. Zielony – Żółty – Czerwony – Zielony.

2.3 If a blind person were crossing the road, how would you know that he/she was blind?

Jeśli osoba niewidoma przechodziłaby na przejściu drogowym, po czym poznasz, że jest ona niewidoma?

Ans. There would be two reflective bands on his/her white stick or guide dog.

Odp. Na jego białej lasce byłyby dwa odblaskowe paski lub miałaby psa przewodnika.

2.5 How would you describe an uncontrolled pedestrian crossing?

Jak możesz  opisać niekontrolowane przejście dla pieszych?

Ans. Flashing beacons and black & white road markings with zig-zag lines.

Odp. Migające pomarańczowe światło i czarno-białe znaki drogowe z zygzakowatej linii.

2.6 On what type of road should you never reverse?

Na jakich rodzajach drogi nigdy nie powinno się cofać?

Ans. From side road to a major road or a one way street.

Odp. Z drogi podporządkowanej na główną i ulicach jednokierunkowych.

2.7 What is the sequence of traffic lights (pelican crossing)?

Jaka jest kolejność sekwencji świateł na przejściu dla pieszych?

Ans. Green – Amber – Red – Flashing Amber – Green.

Odp. Zielony – Żółty – Czerwony – Migający żółty – Zielony.

2.8 When should you use your hazard lights?

Kiedy należy używać świateł awaryjnych?

Ans. When your car is broken down, being towed, or at the scene of an accident.

Odp. Jeżeli Twój samochód popsuł się, uległ awarii, jest holowany, lub jest w pobliżu miejsca wypadku.

2.9 Can you reverse from a minor road on to a major road?

Czy można cofnąć  z drogi podporządkowanej na drogę główną?

Ans. No. (You should only reverse from a major road to a minor road).

Odp. Nie (powinno się cofać tylko  z drogi głównej na podporządkowaną).

2.10 Name some places where you should not overtake?

Wymień miejsca w których nie wolno wyprzedzać?

Ans. Where you cannot see far enough ahead – a humpback bridge – too close to junctions – corners – pedestrian crossing – hatch markings – over a continuous white line.

Odp. Miejsca, gdzie nie masz  odpowiedniej widoczności przed sobą, na moście, w pobliżu skrzyżowań, zakrętów, przejść dla pieszych, miejsc zakreskowanych, na ciągłej białej linii.

2.11 Name some places where you should not park?

Nazwij niektóre miejsca, gdzie nie powinno się parkować?

Ans. Too close to a junction  – corners – double yellow lines – single yellow lines (within time zones) – opposite a continuous white line.

Odp. Zbyt blisko skrzyżowania – na zakrętach – podwójne żółte linie – pojedyncza żółta linia (w strefach czasowych) – naprzeciwko ciągłej białej linii.

2.12 What does the rules of the road say about sounding your horn?

Co zasady ruchu drogowego mówią o używaniu klaksonu?

Ans. You should not sound your horn between the hours of 11.30 pm and 7.00 am except in emergencies.

Odp. Nie należy używać klaksonu w godzinach od 11.30 popołudniu do 7.00 rana, z wyjątkiem nagłych przypadków.

2.13 Name two ways of coasting?

Nazwij dwa sposoby nadużywania sprzęgła?

Ans. Keeping clutch depressed while moving, or out of gear while car is coming to a stop.

Odp. Trzymanie sprzęgła wciśniętego podczas ruchu, lub jazda na luzie podczas gdy samochód zbliża się do kompletnego zatrzymania.

2.14 What do Zig – Zag lines mean on approach to a pedestrian crossing?

Co oznacza zygzakowata linia w pobliżu przejścia dla pieszych?

Ans. No overtaking, no parking, no stopping (except for traffic reasons).

Odp. Nie wyprzedzać, nie parkować, nie zatrzymywać się ( z wyjątkiem przypadków spowodowanych zasadami ruchu drogowego ).

2.15 At a pelican crossing what does a flashing amber light mean?

Na przejściach dla pieszych co oznacza migające pomarańczowe światło?

Ans. Proceed with caution if no pedestrian is crossing.

Odp. Postępować ostrożnie, nawet jeśli nie ma pieszych na przejściu.

2.16 What is the significance if the driver flashes his/her lights at you?

Co to znaczy kiedy kierowca miga światłami na Ciebie?

Ans. Take note of his/her presence.

Odp. Daje znać o swojej obecności.

2.17 What must you remember before you overtake?

O czym  trzeba pamiętać przed wyprzedzaniem?

Ans. You must have a clear view ahead and then use the “ mirror, signal, mirror “ manoeuvre technique.

Odp. Musisz mieć dobrą widoczność z przodu, a następnie użyć techniki manewru lusterko – kierunkowskaz – lusterko.

2.18 Immediately after parking, what instrument should be operated first?

Natychmiast po zaparkowaniu, jaki instrument powinien być obsługiwany w pierwszej kolejności?

Ans. Your hand brake.

Odp. Hamulec ręczny.

2.19 What does the green traffic light mean?

Co oznacza zielona sygnalizacja świetlna?

Ans. Proceed with caution.

Odp. Jedź, jeżeli jest to bezpieczne.

2.20 What is the hard shoulder used for?

Do czego jest wykorzystywane utwardzone pobocze?

Ans. Emergencies, breakdowns, Pedestrians and cyclists.

Odp. W nagłych wypadkach, przy awariach, przez pieszych i rowerzystów.

2.21 What are the minimum lighting requirements on your vehicle?

Jakie są minimalne wymagania oświetleniowe w samochodzie?

Ans. A motor vehicle ( excepts a motor cycle ) must be equipped with two headlights ( white or yellow ), two white side lights ( front ), two red rear lights, two red stop lights at rear, two red rear reflectors, no. plate lighting to the rear and amber directional indicators front and rear.

Odp. Pojazd silnikowy ( z WYJATKIEM motocykli ) musi być wyposażony w dwa reflektory ( białe lub żółte ) dwa białe światła boczne ( z przodu ) dwa czerwone z tyłu, dwa czerwone światła stop z tyłu, dwa czerwone odblaski z tyłu, oświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu i z przodu, żółte światła kierunkowe z przodu i z tyłu.
00. What shape and colour is a warning sign?

Jakiego kształtu i koloru jest znak ostrzegawczy?

Ans. Diamond Shape – Yellow and Black

Odp. Ma kształt rombu – jest koloru żółtego i czarnego.

00. When should you not drive?

Kiedy nie powinieneś prowadzić samochodu?

Ans. While under the influence of alcohol, drugs (prescribed or otherwise), or when tired or drowsy.

Odp. Nie powinieneś prowadzić pod wpływem alkoholu, leków (na receptę lub w inny sposób), lub gdy jesteś zmęczony i senny.

00. What should always by kept clean on your vehicle?

Co należy zawsze utrzymywać  w czystości w samochodzie?

Ans. Lights – Reflectors – Windows – Mirrors – Registration plate.

Odp. Światła  –  Reflektory  –  Okna  –  Lusterka  –  Tablice rejestracyjne

00. What is the rule about passing animals on the road?

Jaka jest zasada dotycząca omijania zwierząt na drodze?

Ans. Slow down, give plenty of room, do not sound your horn or rev your engine. Have patience.

Odp. Zwolnij, zrób mnóstwo miejsca, nie włączaj sygnałów dźwiękowych  i nie zmieniaj obrotów silnika. Miej cierpliwość.

00. What shape is the sign that regulates?

Jaki kształt mają znaki zakazu?

Ans. Regulatory signs are round with red on white background with the exception of two: Stop and Yield.

Odp.  Znaki zakazu są okrągłe, z czerwonym na białym tle, z wyjątkiem dwóch: znaku STOP i YIELD (ustąp pierwszeństwa przejazdu).

00. What is the overall stopping distance at:

Jaki jest potrzebny dystans do całkowitego zatrzymania przy prędkości:

50 km/h  Ans. 25 mtrs.               Odp. 25 metrów

60 km/h  Ans. 35 mtrs.               Odp. 35 metrów

80 km/h  Ans. 55 mtrs.               Odp. 55 metrów

00. To keep you vehicle in legal condition, what should pay particular attention to?

Aby utrzymać pojazd w odpowiednim stanie (technicznym) na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Ans. Brakes – lights – tyres – steering – indicators – wipers – speedometer – horn – silencer.

Odp. Hamulce – Oświetlenie – Opony – Układ kierowniczy – Kierunkowskazy – Wycieraczki – Prędkościomierz – Klakson – Tłumik.

00. What should you do before moving off?

Co należy zrobić  zanim ruszysz?

Ans. Check your rear and right mirrors, signal and look over right shoulder to check you blind spot and look forward again before moving off.

Odp. Sprawdź lusterko wsteczne i prawe, klakson, popatrz przez prawe ramię, aby sprawdzić martwy punkt i spójrz do przodu zanim ruszysz.

00. Which is the safest way to park you vehicle at night?

Jaki jest najbezpieczniejszy sposób parkowania pojazdu w nocy?

Ans. Passenger side to kerb, ( reflectors to the following traffic).

Odp. Stroną pasażera do krawężnika, ( reflektory do kierunku ruchu ).

00. What is the first thing you should do after being involved in an accident?

Co jest pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić gdy uczestniczyłeś w wypadku?

Ans. Stop you vehicle and check if any passengers are ok.

Odp. Zatrzymaj pojazd i sprawdź, czy z pasażerami jest OK.

00. What side of the road should your passengers alight from, especially children?

Po której stronie drogi powinni wysiąść pasażerowie, zwłaszcza dzieci?

Ans. Pavement side.

Odp. Po stronie chodnika.

00. What should you do before doing any type of manoeuvre?

Co należy zrobić przed zrobieniem jakiegokolwiek rodzaju manewru?

Ans. Check mirror, give appropriate signals and check blind spots.

Odp. Sprawdź lusterko, podać odpowiednie sygnały i sprawdzić martwy punkt.

00. Give some examples where you should be “more” aware of pedestrians?

Podać kilka przykładów, gdzie powinienem ,,bardziej,, uważać na pieszych?

Ans. Corners – traffic lights – junctions- bus stops – when overtaking parked cars or trucks – around ice-cream vans near schools.

Odp. Narożniki / zakręty – światła – skrzyżowania – przystanki – przy wyprzedzaniu zaparkowanych samochodów i ciężarówek – w pobliżu samochodów z lodami w pobliżu szkół.

00. If you were driving along the road and felt drowsy, what should you do?

Jeśli jedziesz drogą i czujesz się senny, co powinieneś zrobić?

Ans. Pull over, stop and open your window.

Odp. Zjedź na pobocze, zatrzymaj sie i otwórz okno.

00. When should you use your lights during daylight hours?

Kiedy należy używać świateł w ciągu dnia?

Ans. During poor visibility, falling snow, fog or rain.

Odp. Podczas ograniczonej widoczności, gdy pada śnieg, są mgły lub pada deszcz.

00. What is the minimum legal thread depth on a tyre?

Jaka jest minimalna głębokość bieżnika na oponie?

Ans. 1.6mm

Odp. 1.6 mm

00. How many types of pedestrian crossing are there?

Ile rodzajów przejść dla pieszych istnieje?

Ans. Two, controlled (pedestrian traffic lights) and uncontrolled (flashing amber beacons).

Odp. Dwa: kontrolowane ( z sygnalizacją świetlną ) i niekontrolowane ( migające pomarańczowe światło ).

00. What is a controlled pedestrian crossing?

Jak wygląda kontrolowane przejście dla pieszych?

Ans. Pedestrian traffic lights.

Odp. SPrzejście z sygnalizacją świetlną.

00. What markings are you likely to find at traffic lights?

Jakie znaki możesz znaleźć na światłach?

Ans. Stop line – two pedestrian lines – two  yellow lines- continuous white line – yellow box – directional arrows.

Odp. Linia stopu – dwie linie ( oznakowanie przejścia dla pieszych na asfalcie ) – dwie linie żółte – biała linia ciągła – żółte pole – strzałki kierunkowe.

00. What signs would you expect to see approaching a major road?

Jakich znaków można oczekiwać zbliżając się do drogi głównej?

Ans. Warning sign – major road ahead – regulatory sign: yield or stop.

Odp. Znaki ostrzegawcze – główna droga przed Tobą – znaki  zakazu : ustąp pierwszeństwa lub stopu.

00. What road markings would you expect to see prohibiting you from entering a one way street?

Jakich oznaczeń drogowych można oczekiwać zakazujących wjazdu w ulicę jednokierunkową?

Ans. A continuous white line painted across the entrance of the road, backed by a broken white line, also a NO ENTRY sign.

Odp. Biała linia ciągła malowane przez wjazd na tę ulicę, poparty linią przerywaną białą, oraz znak zakazu wjazdu.

00. Where are chevrons?

Gdzie są umieszczone szewrony?

Ans. They are directional arrows to indicate deviation ahead, bad bends. You must follow arrows.

Odp. Są one strzałkami wskazującymi niebezpieczne lub ostre zakręty. Musisz przestrzegać strzałek.

00. Why is a stop sign or a yield sign so shaped?

Dlaczego znak stopu lub ustąp pierwszeństwa ma taki kształt?

Ans. If defaced or covered in any way, the driver recognises the shape.

Odp. Jeśli zniszczony i lub zakryty w inny sposób, kierowca dostrzega i rozpoznaje jego kształt.

00. On your driving test, while doing your turnabout, must the manoeuvre be completed in three movements?

W dniu egzaminu praktycznego, w czasie wykonywania zwrotów, czy manewrów musi być wykonany w 3 ruchach ?

Ans. No it can be done in 3,  5 or 7 movements. The less the better. Most cars can do it in three depending on the size of the road and car.

Odp. Nie można to zrobić w 3, 5 lub 7 ruchach. Im mniej tym lepiej. Większość samochodów może to zrobić w trzech w zależności od wielkości dróg i samochodów.

00. How many types of road signs are there?

Ile jest rodzajów znaków drogowych?

Ans. Three: Informative ( information signs ), warning ( black diamond shape ) and regulatory ( round ).

Odp. Trzy: informacyjne ( znaki informacyjne ), ostrzegawcze ( czarny romb ) i zakazu (okrągłe ).

00. Where would parking obscure the view of others?

Gdzie parkując zasłaniałbyś widoczność innym?

Ans. At junctions, on a bend or brow of a hill, on the approach side of a zebra crossing.

Odp. Na skrzyżowaniach, na zakręcie  lub stok wzgórza, przy dojeździe do przejścia dla pieszych.

00. What is the minimum insurance on a vehicle?

Jakie są minimalne koszty ubezpieczenia pojazdu?

Ans. Third party.

Odp. 1/3 wartości.

00. Name some conditions that you would need to increase your braking distance?

Wymień kilka warunków, które zwiększają drogę hamowania?

Ans. Rain ( road wet after a dry spell ), ice , snow, fallen leaves, loose chippings, worn tyres.

Odp. Deszcz ( droga mokra po suchej ), lód, śnieg, opadłe liście, luźny żwir, zużyte opony .

00. What vehicles must you give way to, at crossroads of equal importance?

Jakim pojazdom należy ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniu dróg równorzędnych?

Ans. All vehicles approaching from your right and traffic already on the junction.

Odp. Wszystkim pojazdom zbliżającym się z prawej strony i będące w ruchu na skrzyżowaniu.

00. Name some signs and road markings that would prohibit you from parking?

Nazwij niektóre znaki i oznaczenia drogowe, które mogłyby uniemożliwiać Ci parkowanie?

Ans. No parking signs, clearway signs, bus lane signs, yellow lines  or continuous double white lines in centre of road.

Odp. Brak oznaczeń parkingu, znak zakazu zatrzymywania się, oznakowanie pasa autobusowego, żółte linie lub białe podwójne ciągłe linie w środku drogi.

00. When is it particularly dangerous to park on the road at night?

Kiedy parkowanie na drogach w nocy jest szczególnie niebezpieczne?

Ans. In heavy fog or in badly lit areas.

Odp. W gęstej mgle lub w źle oświetlonych obszarach.

00. What lights should you have on in fog?

Jakie światła powinny być używane we mgle?

Ans. Dipped headlights & fog lights on rear if fitted.

Odp. Światła reflektorów i świateł przeciwmgielnych tylnych jeżeli je zamontowano.

00. What must you make sure of before starting a reverse?

O czym należy się upewnić przed rozpoczęciem cofania?

Ans. That you have a clear view and that no pedestrians, especially children, are crossing behind you. Look out for cyclists.

Odp. Dobra widoczność, nie ma pieszych, szczególnie dzieci, przechodzących przez ulicę. Zwrócić uwagę na rowerzystów.

00. How do you approach and take the third exit off an ordinary four road roundabout?

Jak podjeżdżasz i zjeżdżasz trzecim zjazdem zwykłego cztero wyjazdowego ronda?

Ans. You must check your rear and right mirrors signal right and manoeuvre right on approach. Maintain your signal until you reach the exit before the one you want to take, then you must check your rear & left mirror and change your signal to the left, manoeuvre left and exit.

Odp. Musisz sprawdzić wsteczne i prawe lusterka, dać odpowiedni sygnał i ustawić się do prawej. Kierunkowskaz pozostaw włączony dopóki nie mijasz zjazdu poprzedzającego ten którym chcesz zjechać wtedy trzeba sprawdzić wsteczne i lewe lustro, dać lewy kierunkowskaz, następnie manewr w lewo i zjazd.

00. How should you take the 2nd exit off a roundabout?

Jak należy zjechać drugim zjazdem z ronda?

Ans. You must check your mirrors, drive in on the left hand side, no signal until you pass the first exit, check your mirrors, then signal left and exit.

Odp. Musisz sprawdzić lusterka, jechać po lewej stronie, brak sygnału, dopóki nie przejedziesz pierwszego zjazdu, sprawdź lusterka, a następnie sygnał w lewo i zjazd.

00. What do you do on approaching a junction to turn left/right if there are pedestrians already crossing?

Co robisz zbliżając się do skrzyżowania z zamiarem skrętu w lewo/ w prawo, jeśli na przejściu znajdują się piesi?

Ans. Slow down allow them to cross, stop if necessary.

Odp. Należy zwolnić pozwalając im na przejście na drugą stronę, zatrzymaj się w razie potrzeby.

00. What is a bus lane?

Co to jest pas autobusowy?

Ans. It is for the exclusive use of buses , taxis and cyclists within the specified times.

Odp. Do wyłącznej dyspozycji autobusów, taksówek i rowerzystów, w określonych godzinach.

00. At a road junction where must you stop?

Na skrzyżowaniu dróg, gdzie musisz się zatrzymać?

Ans. You must stop just before the stop line.

Odp. Musisz zatrzymać się tuż przed linią zatrzymania.

00. What should you not do when you are being overtaken?

Czego nie należy robić, kiedy jesteśmy wyprzedzani?

Ans. Accelerate or move to the right.

Odp. Przyspieszać lub przesuwać się w prawo.

00. What position should you adopt when turning right?

Jaką pozycję powinieneś przyjąć podczas skręcania w prawo?

Ans. Just left of the centreline of the road, except in cases of emergency.

Odp. Po lewej stronie osi drogi, z wyjątkiem nagłych przypadków.

00. Should you beckon pedestrians across a crossing?

Czy powinieneś machać na pieszych przechodzących przez przejście dla pieszych

Ans. You should not beckon pedestrians or other road users, as another vehicles may be approaching, they must make the decision for themselves.

Odp. Nie powinieneś machać na pieszych lub innych uczestników ruchu, ponieważ oni sami muszą zadecydować czy mają przejść.

00. What sign prohibits you from entering a one way street?

Jaki znak zabrania  wjazdu w ulicę jednokierunkową?

Ans. A round sign, white within a red circle, and arrow with a slash through it.

Odp. Okrągły znak, biały w czerwonym kółku z przekreśloną strzałką.

00. What is recommended when carrying a child?

Co jest zalecane przy przewozie dzieci?

Ans. Child restraints and car seats.

Odp. Urządzenia przytrzymujące dla dzieci oraz foteliki samochodowe.

00. What are the rules for giving hand signals?

Jakie są zasady przekazywania sygnałów ręcznych?

Ans. Clearly and in good time, and for long enough to be understood.

Odp. Wyraźne i w odpowiednim czasie i pokazywane na tyle długo, by można było je rozumieć.

00. If you are asked by a Garda to produce your driving licence and you don’t have it with you, what is your position by law?

Jeśli jesteś proszony przez Gardę o przedstawienie prawa jazdy i nie masz go przy  sobie, jaka jest Pana sytuacja w obliczu prawa?

Ans. You are required to carry your licence while driving but you have 10 days to produce your licence at a Garda Station of your choice.

Odp. Jesteś zobowiązany do posiadania prawa jazdy przy sobie w czasie jazdy, ale masz 10 dni, aby je przedstawić w Garda Station wybranej przez siebie.

00. Describe motorway countdown markers.

Opisz oznaczenia autostrady.

Ans. Rectangle blue signs. 3 bars – 300 meters, 2 bars – 200 meters, 1 bar – 100 meters.

Odp. Prostokąt niebieskie znaki.3 kreski – 300m, 2 kreski – 200m, 1 kreska – 100m.

00. How long is the driving test for class “B” ( car ) ?

Jak długo trwa test na prawo jazdy kategorii B ( samochód ) ?

Ans. 25 – 45 mins.

Odp. 25 – 45 min.

00. What should you not do after overtaking?

Czego nie należy robić po wyprzedzaniu?

Ans. Cut in, slow down or stop.

Odp. Zajeżdżać drogi, zwalniać lub zatrzymywać się.

00. Name something’s you should never do on a motorway?

Czego nigdy nie powinno się robić na autostradzie?

Ans. Enter a motorway as a learner driver, exceed the speed limit, reverse, stop, walk on a motorway or cross the reservation.

Odp. Wjeżdżać na autostrady jako kierowca uczący się ( L-ką ), przekraczać dozwolonej prędkości, cofać, zatrzymywać się, chodzić na autostradzie lub przechodzić na jej drugą stronę.

00. When driving on country roads, what should you pay particular attention to?

Podczas jazdy na drogach polnych, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę?

Ans. Wandering animals, farm machinery, concealed entrances and persons herding.

Odp. Wędrówki zwierząt, maszyny rolnicze, ukryte wejścia i osoby pasące zwierzęta.

00. What legal requirement must you have before going to drive a vehicle?

Jakie wymogi prawne trzeba mieć przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdu?

Ans. Valid licence, valid tax and insurance and a roadworthy vehicle.

Odp. Ważną licencję – prawo jazdy, podatek, ubezpieczenie i sprawny pojazd.

00. When may you not drive on the right hand side?

Kiedy nie można jechać po prawej stronie?

Ans. In a one way street.

Odp. Na ulicy jednokierunkowej.

00. What is meant by the word “Aquaplaning”?

Co oznacza słowo Aquaplaning?

Ans. When bald or warn tyres can’t cope with the build-up of water underneath them. This leads to loss of control of your vehicle.

Odp. Kiedy łyse lub zużyte opony nie mogą sprostać gromadzeniu się wody pod nimi. Prowadzi to do utraty kontroli nad pojazdem.

00. Where would you see a triangle painted on the road?

Gdzie można zobaczyć trójkąt namalowany na drodze?

Ans. On approach to junctions, roundabouts and yield signs.

Odp. Na podjeździe do skrzyżowania, ronda i znaku ustąp pierwszeństwa przejazdu.

00. If saw a red triangle standing on the Road, what would it mean?

W sytuacji, kiedy zauważysz czerwony trójkąt na jezdni, co on może dla Ciebie oznaczać?

Ans. Warning of a danger.

Odp. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (zepsuty pojazd).

00. What is the safe distance to drive a car to the car in front?

Jaka jest bezpieczna odległość podążania za samochodem jadącym przed nami?

Ans. Two second rule.

Odp. Zasada dwóch sekund.

00. How close to a road junction can you park?

Jak blisko skrzyżowania możesz zaparkować?

Ans. 5 meters.

Odp. 5 metrów od skrzyżowania.

00. What is the maximum legal parking distance from the kerb?

Jaka jest maksymalna dozwolona odległość parkowania od krawężnika?

Ans. 45cm or 18inch.

Odp. 45 centymetrów albo 18 cali.

00. What does the island in the middle of a pedestrian crossing mean?

Co oznacza wyspa na środku przejścia dla pieszych?

Ans. The island is between two separate crossings.

Odp. Wyspa oddziela dwa odrębne przejścia dla pieszych.

00. True or False: The driver is responsible for ensuring all passengers wear seat belts?

Prawda czy fałsz: Kierowca jest odpowiedzialny aby wszyscy pasażerowie mieli zapięte pasy?

Ans. True for passengers under 17 years of age.

Odp. Prawda, kierowca jest odpowiedzialny za wszystkich pasażerów poniżej 17 roku życia.

00. At junction with road of equal importance, to whom should you give a way?

Na skrzyżowaniach dróg równorzędnych, komu ustępujesz pierwszeństwa?

Ans. To the traffic from the right.

Odp. Pojazdom po Twojej prawej stronie.

00. At a stop sign which has no white line painted across the road, where would you stop?

Przed znakiem pionowym oznaczającym stop, gdzie nie ma namalowanej białej linii, gdzie się zatrzymasz?

Ans. At the Stop sign or just before it.

Odp. Tuż przed znakiem.

00. Where is the only place you will see a flashing red light?

W którym miejscu zobaczysz migające czerwone światła?

Ans. At a level crossings (Trains).

Odp. Na przejazdach kolejowych (pociągi).

00. What is the hard shoulder used for.

Do czego jest wykorzystywane utwardzone pobocze?

Ans. Stopping in emergencies, breakdowns, stopping for pedestrians or cyclist.

Odp. W nagłych wypadkach, przed pieszymi lub rowerzystami